Hlavní výstupy projektu

Úvodní hodnotící zpráva

V současné době pracujeme na zprávě, která mapuje přístup k lokální integraci migrantů a migrantek. Najdete v ní vyčerpávající informace o nastavení integrační politiky na krajské úrovni, přehledně srovnané dostupné statistické údaje, popis legislativy, specifikované finance, které plynou do oblasti integrace, popsané jednotlivé klíčové hráče a jejich kapacitu, ale i cíle a vůbec celkový přístup krajů k této otázce. Ve zprávě se věnujeme všem skupinám dlouhodobě pobývajících migrantů a migrantek (vč. občanů a občanek EU, žadatelů/žadatelek o mezinárodní ochranu i například osob bez oprávnění k pobytu) a různým druhům a úrovním integračních opatření. Zhodnotíme efektivitu nastavení integračních mechanismů a pokrytí skutečných potřeb krajů a budeme se věnovat i otázce připravenosti integrační politiky na výzvy, které s sebou současný svět přináší. Pro lepší představu zasadíme zprávu do evropského rámce a doplníme ji odkazy na mezinárodní vývoj a aktuální trendy. Zprávu zveřejníme na podzim roku 2018 a poslouží nám pro další koncepční práci, ať už v projektu či mimo něj.

Manuál lokální integrace

Na hodnotící zprávu naváže podrobný manuál o lokální integraci. Podle plánu bude obsahovat nástroje a návrhy řešení komplexního přístupu ke všem skupinám dlouhodobě pobývajících migrantů a migrantek na našem území. Naším záměrem je vytvořit takový materiál, který poslouží všem, kdo se lokální integraci v praxi věnují. Chceme, aby manuál v dlouhodobém horizontu přispěl k účelnějšímu a efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků do oblasti integrace, a zároveň pomohl osobám ohroženým sociálním vyloučením přímo na lokální úrovni.

K využití bude pro kraje (jak nastavit úspěšnou, na znalostech založenou integrační politiku), města (jaké informace a jak sbírat, jak se rozhodovat, co jinde funguje, co dělat, aby...), vyloučené lokality (co bývá problémové, jaké jsou možnosti) i obce (na co dát pozor např. u investora s větší počtem zahraničních zaměstnanců apod.). Manuál plánujeme vydat na podzim roku 2019.

On line přístupný seznam/databáze projektů

V roce 2019 zveřejníme i online přístupnou a co nejpodrobnější databázi v ČR realizovaných projektů v oblasti integrace cizinců. Zájemcům poslouží ke zjištění, jaké projekty byly podporovány a jaké oblasti naopak zůstaly mimo faktický zájem státní správy či jiných vyhlašovatelů výzev. Přestože u nás takto komplexní databáze není, v mnoha zemích i na úrovni EU tyto databáze v různých podobách už úspěšně existují (př. European Website on Integration, kanadské Cities of Migration, projekt Intercultural Cities Cities of Migration, IBIS, ve Francii APRILES, ve Španělsku IntegraLocal.es a další.). Databázi budeme průběžně doplňovat po celou dobu projektu a částečně do ní promítneme i nejlépe hodnocené přenositelné projekty ze zahraničí.

Nástroj pro hodnocení projektů

Víme, že v zahraničních databázích byly vytvořeny více či méně podobné nástroje na hodnocení projektů a jejich případného upscalingového potenciálu. Tím se také chceme inspirovat při vytvoření vlastního hodnotící nástroj projektů. I tento nástroj, podobně jako další výstupy, by měl pomoci státní správě, donorům a jiným důležitým aktérům lokální integrace k orientaci a ke snazšímu výběru kvalitních projektů. Cíl je jasný -  lepší nastavení integrační politiky (směřování grantů, důraz na udržitelnost, problémová místa aj.).