Partneři

Na realizaci projektu se zásadním způsobem jako partneři SIMI podílejí odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a odborníci z Multikulturního centra Praha.

Univerzita Karlova je do projektu zapojena prostřednictvím svého Centra pro ekonomické a sociální strategie CESES. Vystupuje v projektu zejména v roli evaluátora, realizuje evaluační plán projektu jako takového a zároveň se zásadně podílí na vytvoření hodnocení zkoumaných používaných nástrojů (politik, projektů, finančních toků atp.). Osoby partnera jsou zapojeny do všech fází projektu a do všech jeho aktivit. Mimo evaluace zodpovídá i za vývoj a implementaci hodnotícího nástroje projektů a bude se podílet i na síťování, to znamená především aktivní účast na českých i mezinárodních konferencích, veřejné vystupování a publikování o problematice.

Multikulturní centrum Praha je prostřednictvím svého experta zodpovědné za zapojení cílové skupiny migrantů do projektu. Práce probíhá přímo v terénu mezi jednotlivými komunitami cizinců ve všech zkoumaných krajích. Do projektu přináší informace o tom, jaké jsou reálné potřeby cizinců v dané lokalitě, jaký je jejich pohled na situaci v různých oblastech integrace, jak vnímají své možnosti  a jaká je z jejich strany poptávka. Rovněž se zaměřuje na roli firem v procesu integrace. Na to jaké nástroje či dohody mohou/by měly fungovat mezi krajem (městem) a zaměstnavatelem. Partner je zapojen ve všech fázích projektu.

Další partneři v projektu jsou bez finančního příspěvku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je velmi důležitým partnerem. Cenné pro projekt jsou především informace pro úvodní analýzu – Zhodnocení situace v oblasti lokální integrace, jejímž cílem je komplexní zmapování lokální integrace v ČR. Dále s ním mimo jiné budou diskutována připravovaná doporučení pro státní správu a Manuál lokální integrace.

Hlavní město Praha je vzhledem k nastavení projektu klíčovým partnerem. Na základě jeho poptávky byl projekt nastaven a bude zapojen do všech jeho fází. Zástupci Prahy se zúčastní síťování a rozšiřování sítě na pražské úrovni i zacílení na úroveň městských částí. Budou diskutovat připravovaná doporučení pro státní správu a Manuál. Stěžejní bude jejich zapojení do evaluace nastavení politiky integrace cizinců v Praze.

Liberecký kraj je vzhledem k nastavení projektu dalším klíčovým partnerem, průběžně bude zapojen do všech jeho fází. Zástupci kraje se zúčastní síťování. Budou diskutovat připravovaná doporučení pro státní správu a Manuál. Zásadní bude jejich zapojení do zmapování situace v oblasti lokální integrace v jejich kraji, evaluace relevantní politiky, vytvoření doporučení a přinesení podkladů/návrhů pro vytvoření vize a strategie v této oblasti v Libereckém kraji.